Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA

Με την Πρωτοβουλία JESSICA τα κράτη μέλη αποκτούν την ευχέρεια να χρηματοδοτήσουν έργα, που εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, με τη μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή/και εγγυήσεων.

Οι πόροι του JESSICA μπορούν να διοχετεύονται σε έργα σε τομείς όπως αστικές υποδομές, προώθηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, δημιουργία χώρων γραφείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τομείς πληροφορικής, προώθησης της οικονομίας της γνώσης, ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθμού της Περιφέρειας Κρήτης ή επιχειρήσεις αυτών
  • Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Ιδιωτικοί φορείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της Πρόσκλησης

Όροι και προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι, μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης (ΤΑΑΚ), ...

Τι χρηματοδοτείται

Τα επιλέξιμα προς χρηματοδότηση έργα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με:

  • τις προτεραιότητες του χρηματοδοτικού μέσου JESSICA
  • τις βασικές αρχές που διέπουν την αειφόρο αστική ανάπτυξη όπως αυτές αναφέρονται στο εγκεκριμένο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
  • τις προτεραιότητες του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης (ΤΑΑΚ)

και να υλοποιούνται σε περιοχή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ), όπως αυτό προσδιορίζεται σε σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΑΝ (16646/ΓΓΕΑ20306/09.04.2012).

Προϋπολογισμός

€ 35.000.000

Από το συνολικό προϋπολογισμό ύψους 35.000.000€, τα 15.000.000€ προέρχονται από πόρους του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης JESSICA Ελλάδος που έχει συνεισφέρει το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Τα υπόλοιπα κεφάλαια προέρχονται από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα (50,01%) και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (49,99%).

Περίοδος υποβολής

από 23/4/2012

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης (ΤΑΑΚ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Ικάρου 5, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ
2810 338816
Φαξ
2810 341316

Ευάγγελος Πτερούδης

 
  

Στέφανος Ρεϊσόπουλος

 
  

Κλειώ Μελισσουργάκη

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Αλέξανδρος Βάσσος
Διεύθυνση
Κηφισίας 180, Χαλάνδρι
Τηλ
201 6729040
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Θάνος Καραγεωργόπουλος
Διεύθυνση
Κηφισίας 180, Χαλάνδρι
Τηλ
201 6729040
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/5/2012