Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάκληση ισχύος 11ης Πρόσκλησης (Επαρχιακές – Τοπικές οδοί)

16/3/2010

Απόφαση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σχετικά με την ανάκληση της ως άνω πρόσκλησης με αριθμό 11 και Α.Π. ΟΙΚ. 5165/14.8.2009 δεδομένου ότι με βάση τα αποτελέσματα της σχετικής αξιολόγησης του 1ου κύκλου και τις σχετικές εντάξεις πράξεων που ακολουθούν εξαντλήθηκαν οι προβλεπόμενες πιστώσεις της πρόσκλησης της κατηγορίας πράξεων «Έργα κατασκευής ή/και βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Κωδ. 02.23.01.01)». Με βάση τα ανωτέρω και επίσης τα νέα δεδομένα που προέκυψαν για την κατηγορία πράξης «Έργα κατασκευής ή/και βελτίωσης του τοπικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Κωδ. 02.23.01.02)» προκύπτει επιτακτική ανάγκη για επανασχεδιασμό και επαναπροκήρυξη νέας πρόσκλησης που θα εκδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Κατά συνέπεια οι θετικά αξιολογημένες προτάσεις του 1ου κύκλου αξιολόγησης που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων καθώς και οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο πΛαίσιο του 2ου κύκλου αποσύρονται και καλούνται οι φορείς οι οποίοι τις κατέθεσαν - σε περίπτωση που το επιθυμούν- να αιτηθούν να τους επιστραφεί ο σχετικός φάκελος από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013