Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης, για την Επιτάχυνση της Υλοποίησης των Έργων της ως Δικαιούχος Δράσεων του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

20/8/2012

Με την παρούσα προκήρυξη επιδιώκεται η ανάθεση υπηρεσιών εξειδικευμένου Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης. Ο Σύμβουλος θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Λασιθίου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 αρμοδιότητας των εν λόγω Περιφερειακών ενοτήτων, προκειμένου οι δράσεις αυτές να προετοιμασθούν, οργανωθούν, διαχειριστούν και υλοποιηθούν.

  • Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών.
  • Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 125.000 € (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • Η διάρκεια του έργου καθορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
  • Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 15:00.
  • Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του άξονα 11. «Τεχνική υποστήριξη Εφαρμογής – Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης Κρήτης – Βορείου Αιγαίου» του ΕΠ  Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Πληροφορίες κ. Γ. Ανδρουλάκης, τηλ. 2813404502, e-mail georandr@mou.gr

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

125.000 € (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

14/9/2012 00:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Ηράκλειο ΤΚ 71202

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
Διεύθυνση
Δουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο, 712 02
Τηλ
2813 404500
Φαξ
2810 335040
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/9/2012